Pasientsikkerhet

En bedre hverdag

En bedre hverdag

Pasientsikkerhet på sykehus må styrkes og bli bedre enn i dag. Dine pasientrettigheter er viktige og en ny kampanje vil fokusere på sikkerheten og rettighetene dine når du er på sykehus. Daglig gjøres det feil og ikke minst sendes det for lite avviksmeldinger når feil oppstår. Det er heller ikke noe rapporteringssystem for å fange opp de feilene som først blir oppdaget når pasienten kommer hjem. Dine rettigheter er viktige og skal sikre at du får best mulig behandling på sykehus og at feil rettes opp igjen når de skjer.

Pasientsikkerhet handler også om åpenhet når feilene skjer og åpenhet om utilsiktede hendelser som når utstyr plutselig svikter. Økt åpenhet vil samtidig øke pasienters sikkerhet.

Pasientsikkerhet på agendaen

En ny kampanje skal sette fokus på pasientsikkerhet. I det ligger også dine rettigheter når du blir utsatt for feil eller dårlig behandling. Noen av feilene går igjen uten at situasjonen bedres.

Det er spesielt rutinene rundt avviksrapportering og ikke minst; oppfølgingen av avvik som må bedres for å øke kvaliteten ved norske helseinstitusjoner. For dette er ikke utfordringer som kun gjelder ved norske sykehus, men også på sykehjem og andre institusjoner. Kampanjen skal sette fokus på alle.

Vil ny teknologi hjelpe?

Vil ny teknologi hjelpe?

Noen grep er allerede gjort for å unngå feilmedisinering. Istedenfor at det veies opp på stedet, kan man få vakuumpakkede ferdige doser med pasientens navn, type medisin, dose og klokkeslett og dato dette skal inntas. Dette er ikke like enkelt ved akutt medisin eller postoperativ.

Generelt er noe av det viktigste at det skapes et miljøhverdag feil rapportertes uten at det fokuseres for mye på hvem som har utført feilen der og da. God oppfølging etter avvik står også sentralt. For ofte anser man jobben for gjort om avviket meldes, men det er bare halve jobben.

Politisk enighet om krafttak

Det er kanskje ikke så mange ting det kan virke som om politikerne enes om, men økt sikkerhet for pasienter er en av disse. Man ønsker nasjonalt løft fordi det gjøres for mange feil og rutinene er for dårlige. For mange forteller om feilbehandling eller dør som konsekvens av daglige feil og det at tallene ikke går ned, bekymrer politikerne.

For å få økt pasientsikkerhet, må feil behandles forsvarlig. Hvorfor begår helsepersonell feil og hva slags rutiner er etablerte i etterkant for at feilen fanges opp og ikke skjer igjen? Det er også her det svikter og det er her man vil se størst forbedring om etterarbeidet styrkes. Fokuset må være på pasienten hele veien.